Illinois Records - 4 Lb 8 8 Oz Illinois Record Crappie On Lake Kinkaid